"autorizovaný"*
špecialista požiarnej ochrany

Ľuboš Semančík


*nad 16 rokov samostatnej praxe, 3 overenia odbornej spôsobilosti na Prezídiu HaZZ Ministerstva Vnútra SR, osvedčenie vydané bez časového obmedzenia v zmysle §11, ods.7 Zákona 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osvedčenie je možné si overiť na tejto stránke MVSR PrHaZZ.bod
Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, pre územné a stavebné konanie- projekt PBS, požiarny projekt, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa §9, ods.3 a), Zákona 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.bod
Vypracovanie posudkov ohľadom nutnosti stavebných úprav, (rozdelenia na požiarne úseky, požiarnej odolnosti konštrukcií, nutnosti inštalovania požiarnych zariadení, dovolenej plochy požiarneho úseku, typu a mnoźstva skladovaných látok, nutnosti vytvorenia únikových ciest, potrebného množstva zásobovania požiarnou vodou, nutnosti inštalovania hadicových zariadení atď) vzhľadom na protipožiarnu bezpečnosť. Čím sa zhodnotí vhodnosť daného objektu pred zakúpením, alebo pred nájmom alebo pred stavebnými úpravami. Ideálne pre realitných maklérov a investorov na odhad vhodnosti a finančnej náročnosti prestavby nehnuteľnosti.

 


Potrebné podklady na vypracovanie projektu:

  • Technická správa vzhľadom na účel stavby, a použité materiály (pdf, doc)
  • Pôdorysy všetkých podlaží stavby, s kótami, legendou miestností a plochou miestností (dwg)
  • Rez stavby s kótami (dwg)
  • Situácia stavby so zakreslenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami a hydrantovou sieťou (dwg)

Podklady pre cenovú ponuku môžu byť aj všetky v PDF.

V prípade posudku si všetky potrebné podklady zabezpečím sám z osobnej obhliadky nehnuteľnosti.

Orientačný cenník
bez DPH (eur)
s DPH
(eur)
Posudky odhľadom poźiarnej bepečnosti pre iný účel ako stavebné konanie. podľa cenovej ponuku
Projekty PBS stavieb na územné konanie podľa cenovej ponuku
Projekt PBS stavby skupiny A na stavebné povolenie
Jednodouchý rodinný dom / bungalow novostavba za jednoduchých stavebných podmienok

Rekonštrukcie, nadstavby, prístavby, prestavby rodinného domu
od 58,33
od
70,-
Projekt PBS stavby skupiny B na stavebné povolenie (penzióny, bytové domy, villadomy, stavby na ubytovanie...)

Stavby zdravotníckych zariadení

Jednopodlažné sklady

Nevýrobné stavby

Výrobné stavby

Zmeny stavieb
podľa cenovej ponuku

4 papierové kópie projektu do 10 strán A4

zdarma
Ďaľšia kópia projektu do 10 strán A4
2,5
3,-
Poštovné

5,-
Digitálna kópia projektu v pdf a dwg
5,-
6,-Email pre cenové ponuky, podklady a otázky:
email

0915 811 702

Kontaktný formulár
HTML forms generated by 123ContactFormFakturačné údaje:

Som platca DPH

Služby do 500e (bez DPH) vykonávam zásadne na 100% zálohovú platbu vopred.

Ľuboš Semančík - PROPO
Jegorovova 11
97401 Banská Bystrica

IČO: 40088341
DIČ: 1045298353
IČ DPH: SK
1045298353
č.živ.registra: 601-18646